بخش افزودنی ها

افزودنى هاى غذايى به هرماده يا مخلوطى مى گويند كه به هنگام توليد فراورده نگهدارى يا بسته بندى به موادغذايى افزوده مى شود. 

اصطلاح افزودنى موادغذايى معمولا براى توصيف ماده ى شيميايى بكار مى رودكه به طور طبيعى در مواد غذايى وجود ندارد استفاده از بيشتر افزودنى هاى زير بدليل مضراتى ك دارند غيرمجاز شناخته شده است.

١- مواد رنگى مصنوعى

اغلب مواد رنگى مورد استفاده براى غذاها جز رنگهاى مصنوعى ميباشند. 

٢- شيرين كننده هاى مصنوعى

آسه سولفام -كا، ساخارين و آسپارتام

٣- نگهدارنده ها

بنزوات سديم، سوربات پتاسيم، اسيدآسكوربيك

 

آزمايشگاه فناور انديشه گستر كاميار به استخراج، شناسايى و اندازه گيرى انواع افزودنى ها از جمله:

1. نگهدارنده هاى شيميايى : بنزوات سديم، سوربات پتاسيم به روش HPLC و اسيد اسكوربيك به روش عيارسنجى

2. شيرين كننده هاى مصنوعى: آسه سولفام-كا، ساخارين و آسپارتام به روش HPLC

3. انواع رنگهاى مصنوعى به روش TLC

در انواع مواد غذايى (از جمله كنسروها، مرباها، ترشيجات، نوشابه هاى گازدار، آبميوه ها و...) مى پردازد.


چاپ   ایمیل